Photometric Interpretation

Meta Tag Information

Most Common Values for Photometric Interpretation

ValueCount
RGB232
CMYK60
WhiteIsZero11
BlackIsZero5
RGB Palette2

Latest 15 example files matching Photometric Interpretation metatag

URLNameValue
https://fccid.io/pdf.php?id=15476 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=15476 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=8707 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=8706 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=8709 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=9351 Photometric InterpretationWhiteIsZero
https://fccid.io/pdf.php?id=3952857 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=3944547 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=3946225 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=9351 Photometric InterpretationWhiteIsZero
https://fccid.io/pdf.php?id=8707 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=15476 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=8706 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=8709 Photometric InterpretationRGB
https://fccid.io/pdf.php?id=9351 Photometric InterpretationWhiteIsZero